Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průvodce světem magie

Člověk vždy toužil a touží po tajemství, po vnitřním poznání a po kontaktech s Přírodou, jejíž součástí nikdy nepřestal být. Magie sama o sobě není dobrá nebo zlá není ani černá ani bílá. Prostě působí a mág/čarodějnice ji sám může učinit zlou a černou, pokud ji s takovým to cílem využívá.

Když si uvědomíme propojení těla, ducha a vědomí a naučíme se ovládat energii své mysli, můžeme využívat magii jako nástroj pro kontrolu a zlepšení svého osudu.

Magie popsaná na těchto stránkách je Pozitivní silou a všechna zaříkadla tomu odpovídají.

 

Důležité upozornění : Autorky nenesou zodpovědnost za nesprávné použití, nedodržení doporučených postupů , nepochopení nebo nesprávné pochopení , nebo případné zneužití obsahu textů na této webové stránce. Tyto webové stránky si čtete na vlastní zodpovědnost a cokoliv děláte je jen vaše rozhodnutí, které  nemůžeme  ovlivnit.Zde použité materiály ( tj. návody, postupy , příspěvky , odpovědi na dotazy  a všechny ostatní zde uveřejněné texty )  , ať už částečně, nebo v plném znění prosím kopírujte pouze s předchozím souhlasem . Uveřejnění a pak následnou informaci nepovažujeme za souhlas  - stejně jako použití materiálů na prezentaci v jiných mediích ( časopisy, noviny , webové stránky, blogy a podobně )  

Andělé a jejich rozdělení


Andělé jsou stvořeni z čisté energie, jsou duchovními bytostmi bez reálné podoby. Pro samotnou skutečnost, že sídlí v duchovním světě, je nelze situovat do žádného možného či představitelného místa. Obklopují trůn Boží a neustále zpívají jeho chvalozpěvy. Ale protože Bůh je všudypřítomný, kde můžeme předpokládat, že andělé žijí?Na druhé straně, vzhledem k tomu, že čisté duchovno, tedy andělské vědomí nemá tvar, jakou podobu můžeme andělům přisuzovat?Tyto otázky, jak se zdá bez odpovědi, nahrazuje fantazie člověka, jeho představivost a schopnost zobrazit si v mysli vše, co nedokáže zachytit svými smysly, co dokáže jen vytušit svým chápáním.

Lidská mysl má totiž výjimečnou schopnost "utvářet". Člověk se podobá svému stvořiteli zejména a především svou schopností milovat a tvořit skrze lásku, svět a realitu, které je účasten. A to byl důvod, proč bylo nutné přisoudit andělským bytostem, jež jsou ze své podstaty abstraktní a bez formy, podobu bezprostředně srozumitelnou a představitelnou pro oči naší mysli.

Protože se jedná o "živé bytosti" s inteligencí podobnou člověku, zdálo se logické přisoudit jim vzhled a morfologické rysy rovněž podobné člověku. Přesto však, jelikož se jedná o bytosti složené z "hmoty", když mnohem jemnější, alespoň v lidské představivosti jsou považovány za tvory "vzdušné". Další jejich vlastností je schopnost přemisťovat se svobodně a v okamžiku v čase i prostoru.

Z tohoto důvodu jim byla přisouzena křídla, symbolizující schopnost absolutním způsobem vládnout prostoru i času. Kromě toho má lidská logika ze své přirozenosti nevyhnutelnou potřebu třídit, dát všemu o čem přemýšlí, řád a hodnotu. Z tohoto důvodu vznikly takzvané andělské "hierarchie", počínaje těmi, jež jsou nejblíže Božímu Majestátu, Otci Všemohoucímu, až po ty, jež se od něj postupně vzdalují. To vše vzniká výhradně z potřeby lidské mysli vytvářet si žebříček hodnot a řídit se jím ve všem, co existuje.

A konečně téměř nevyhnutelným důsledkem všeho, co bylo řečeno, je roztřídění andělů do existenčních rovin souvisejících charakteristikami podobných jednotlivým energetickým vrstvám.

Také v tomto případě našla lidská logika a představivost to nejlepší řešení-přisoudila každému andělskému kůru jednu specifickou planetu.


SERAFOVÉ - URAN :Uran představuje rozjímání. Vliv Uranu vyjadřuje moudrost, získanou z látky.

CHERUBOVÉ - SATURN :Saturn je charakterizován tíhou, nedostatkem pohybu a tedy bržděním. Andělé žijící ve sféře Saturnu značí opuštění ze strany ducha, ovšem s možností opětovného nalezení rovnováhy za pomoci vlastního citu.

TRŮNY - JUPITER :Vnímavost a hmota, rozpínavost, otevření, lehkost, hojnost, žoviálnost, sdílnost. Záporné aspekty budou vypuzeny pouze dosažením rovnováhy, tedy tím, že budeme pozitivní.

PANSTVA - MARS :Hmota dává impuls duchu, který hmotou hýbá. Dynamika, teplo, bojovný duch. Aktivita, která dojde uskutečnění. Negativita:agresivita, vznětlivost, netrpělivost.

SÍLY - SLUNCE : Kruh s bodem uprostřed. Bod počátku, duchovní síla. Dokonalá rovnováha, obdarovávání druhých. Negativní aspekt: zadržování všeho v sobě (sobectví).

VLÁDCI - VENUŠE :Kořeny duchovna ho drží spjaté s hmotou. Poznání skrze duchovní vývoj. Krása, harmonie vkusu, ženský symbol. Nová éra dostane impuls od ženské energie.

ARCHANDĚLÉ - MERKUR :Vyrovnanost: střed mezi hmotou a vnímavostí. Diplomacie. Merkur je v duchovním světě ochranným božstvem. Neustálá dynamika mezi hmotou a duchem.

ANDĚLÉ - MĚSÍC :Symbol otevřenosti vůči všem dimenzím. Přijímající a zpracovávající skrze charakteristickou vnímavost.Niternost, představivost, fantazie. Smrt a znovuzrození. K projevu dochází podle tvůrčího schématu, které je pro všechny úrovně stejné a nazývá se "strom života".

Uranem počínají všechny andělské hierarchie, s nimiž můžeme být v kontaktu.

PLANETA ZEMĚ je znázorněna jako kruh nesoucí kříž: jako duch, který se spojil s materiální dimenzí a představuje tak strom života, tvořený deseti  body.

Anděly spočítat nelze. Mluví se o armádách, plucích, zástupech. Jejich počet se pohybuje od pouhých 100 000 do 49 miliónů v židovské kabale. Podle jednoho sčítání andělů je 496 000 andělů rozděleno do 7 divizí.

Andělé mají tradiční hierarchii řádů, známých jako v křesťanské angelologii jako kůry. Podle  mystika Dionýsa těchto andělských kůrů existuje devět.

Serafínové : Nejvyšším řádem andělů jsou Serafínové, podle kabaly jsou zvaní Chajot Kadoš, neboli svaté živé bytosti, které jsou nejblíže božskému zdroji a vyzařují nepředstavitelnou intenzitu světla.Existují nad říší planet.

Cherubíni: Dalším řádem jsou Cherubíni "vířící síly", kteří dostávají světlo od Serafínů a odrážejí božské poznání a modroust. ti také existují za planetární sférou.

Trůnové: Trůnové jsou "Ohnivá kola s mnohýma očima" neboli "silní a mocní" krouží kolem božského zdroje a odrážejí sílu a slávu Trůnu.

Panstva: "Zářící" existují na úrovni, kde splývá duchovní a fyzická úroveň. Odrážejí touhu překonat omezení hmotné úrovně.

Ctnosti: "Planoucí" vzbuzují posvátnou hrůzu a jsou anděli pomsty. Vládnou přírodním zákonům a v lidech probouzejí čest a srdnatost.

Mocnosti: Tito andělé střeží cesty k nebesům a brání projevený vesmír před ničivostí démonů.jejich světlo vyvolává oddanost dobru nad zlem.

Knížectva:Toto je první andělský kůr, který dokáže aktivně zasáhnout v lidských záležitostech. Řídí vlády a vůdce a v jedincích probouzejí odpovědnost.

Archandělé: Mocní archandělé jsou andělé, kteří se příležitostně zjevují jako velké světelné bytosti s křídly. Jsou to andělé zvěstující na zemi Slovo Boží.

Andělé: Nejnižší andělský kůr se přímo zabývá pomocí lidstvu. Patří sem strážní Andělé, kteří se nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle, ale mohou nás vést na cestu pravdy. Tento andělský řád má na starosti předcházení nehodám a katastrofám.


Andělská magie

Andělská magie vibruje ve vysokých frekvencích. Abyste se na ni snáze vyladili a úspěšně vyvolali anděla, měli byste se připravit očistným rituálem jako je  koupel, modlitba.  Měli byste se vyhýbat návykovým a stimulačním látkám a nejíst např. cibuli, česnek.

Pití bylinných čajů, alespoň jeden den před rituálem je žádoucí. Bylinka jako máta, fenykl, šalvěj si můžete též přidat do vaší očistné koupele. Provoněná koupel spolu se světlem svíce je ideální přípravou na andělskou magii. (V shopu lze sehnat bylinnou koupel v šáčku a s různými druhy bylinek. )

Pěticípá hvězda neboli PENTAGRAM je odvěkým symbolem ochrany a štěstí.
Představuje PĚT SMYSLU, ČLOVĚKA jako Mikrokosmos a obraz Boží.
Používá se při rituálech k vytvoření ochranného kruhu síly. Před vyvoláním zkoncentrujte a udržujte tvůrčí duchovní energii.

Vyvoláním ČTYŘ VELKÝCH ARCHANDĚLU pomocí čtyř svatých hebrejských jmen boha navozuje spojení se silami přírody, živlů, čístí auru a Ochraňuje vás.
Tento rituál se začíná vykonáním SVĚTELNÉHO KŘÍŽE.

Světelný kříž se, ale nemusí používat jen v případě započetí magie, ale také pokud se den stane a nebo začíná stávat hektickým  začne na vás působit silný stresující tlak a vaše okolí vám odčerpává energii (např. v práci, škole). Kříž ustálí vaši rovnováhu a pomůže vám vyrovnat se s vašimi  životními situacemi a vztahy a spolupodílet se na jejich řízení.

SVĚTELNÝ KŘÍŽ

Světelný kříž je velmi účinným Kabalistickým cvičením pro posílení AURY a koncentraci ENERGIE! Tradičně se vykonává před vlastní magickou prací, hlavně při vymezování MAGICKÉHO KRUHU.

1. Postavte se tváří k Východu a představte si nad sebou jasné bílé světlo. Zvedněte
PRAVOU RUKU nad HLAVU a za následujících slov si stáhněte světlo dolů ke svému ČELU. " Tvé, ó Pane...."

2. Procítíte, jak vám světlo naplňuje HLAVU a za následujících slov je VEĎTE PŘÍMKOU, níž TĚLEM, až k NOHÁM .. "Je království...."


3. Procítíte , jak vám světlo NAPLŇUJE celé tělo a Vytáhněte ho RUKOU vzhůru k pravému RAMENI a řekněte: "Síla"


4. TÁHNĚTE proud světla napříč k LEVÉMU RAMENI a řekněte: A Sláva...


5. Nyní sepněte RUCE u srdce a prociťte jak VÁMI PROZAŘUJE velký Světelný kříž a řekněte:"Navždy. Amen. "

. 

VYMEZENÍ MAGICKÉHO KRUHU


Po vykonání SVĚTELNÉHO KŘÍŽE se postavte tváří k VÝCHODU a proveďte hlavní část rituálu pentagramu, která spočívá ve vytvoření Magického kruhu.

1. Jednu ruku vztyčte směrem k bodu lehce nad hlavou. Nakreslete jím PENTAGRAM jednou nepřerušovanou čarou, přičemž začnete dole v levém rohu a představujte si ji jako čáru OHNĚ!

Ukažte do STŘEDU ZÁŘÍCÍHO PENTAGRAMU a hlasitým sebevědomým hlasem proneste: "Ve jménu Všemocného JE-HO-VA a archanděla RAFAELA, prince vzduchu, kreslím tento kruh na východě".

2. Se stále zvednutou paží se obraťte k JIHU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nyní stejným způsobem nakreslete další pentagram. A opět ukažte do středu a proneste:"Ve jménu Všemocného A-DON-AIE a archanděla MICHAELA, prince ohně kreslím kruh na jihu!"

3. Se zvednutou paží se obraťte k ZÁPADU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nakreslete Pentagram , opět ukažte do středu pentagramu a proneste:
"Ve jménu Všemocného E-I -JAJ a archanděla Gabriela, prince vody, kreslím tento kruh na západě"


4.. Se stále zvednutou paží se nyní obraťte k SEVERU a nakreslete čtvrtinu Ohnivého kruhu. Nakreslete Pentagram, a řekněte: "Ve jménu Všemocného A-GU-LA a archanděla URIELA, prince země, kreslím tento kruh na severu."

Když jste nakreslili magický kruh, můžete vyvolávat ARCHANDĚLY, aby vám vytvořili mocný posvátný prostor.

1. Zvedněte pravou paži, obraťte se opět k Východu, vykonejte OHNIVÝ kruh,který bude nyní mít na každé světové straně planoucí hvězdu. Otevřete náruč dokořán a proneste:

"Přede mnou RAFAEL" (představte si jasné žluté světlo s fialovou aurou).

"Za mnou GABRIEL" (představte si jasně modré světlo se oranžovou aurou)

"Po mé pravici MICHAEL" ( představte si jasně rudé světlo se zelenou aurou).

"Po mé levici URIEL" ( představte si jasně zelené světlo s rezavou aurou)
" Nade mnou OTEC " (představte si palanoucí hexagram - šesticípou hvězdu složenou ze dvou vzájemně spletených trojuhelníků)

" Pode mnou MATKA" ( opět si představte planoucí hexagram) .

"Ve mně věčný plamen"

2. Nyní jste vytvořili Posvátný prostor, díky němuž můžete bezpečně vyvolat anděla podle vlastního výběru.


VYVOLÁNÍ LAHABIELA - anděla ochrany

V posvátném kruhu můžete vyvolávat jakéhokoliv ANDĚLA. Na vyzívání neexistuje jednoznačný návod. Nejdůležitější je, aby zvolená slova rezonovala s vaším úmyslem a byla upřímná. Níž uvádím vyvolání anděla Lahabiela, který se tradičně přivolává k vypuzení zlých duchů. Rituál by se měl vykonávat v neděli za úsvitu.

"Ve jménu Jediného Všemocného Stvořitele Veškerenstva, Tě vyvolávám, velký anděli LAHABIELI, jako anděla ochrany, abys střežil a odvracel ode mne všechno zlo a já mohl /a kráčet cestou lásky bez ohrožení a škod. Z celého srdce ti za to děkuji, ve jménu VŠEMOCNÉHO."

Nyní je rituál hotov, jen je zakončíte opět  SVĚTELNÝM KŘÍŽEM.


PROSBA K ANDĚLU O POMOC


Prosba je psaná žádost o pomoc. Adresovaná k andělu, má větší moc. Pokud chcete např. někomu pomoci při nemoci, můžete napsat anděli SABRAELOVI, andělu léčení.

Ve jménu.... (boha / bohyně / alláha/ ježíše krista / stvořitele,.....),nebo v jiném božím jménu, píšu tuto prosbu k Tobě velký Anděli (uveďte jméno), abys (definujte problém, přání), Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení prosby. A to ve jménu (boží jméno dle vlastnímu výběru) .

K prosbě připojte datum, místo a podpis.

Psát byste měli na čistý papír. Pak prosbu vložíte do obálky spolu s nějakým významným předmětem o němž máte pocit, že by mohl vaši prosbu podpořit .

ARIEL - Anděl léčení

ARMISAEL - Anděl porodu

JEHUDIA - Anděl bolestných ztrát

MIHR -Anděl přátelství

SABRAEL - Anděl léčení

RAHMIEL - Anděl soucitu

SERAFIEL - Anděl míru

TAHARIEL - Anděl čistoty

VASIARIA - Anděl milosrdenctví

ZARUCH - Anděl síly

LAHABIEL - Anděl ochrany


 Duchové

Čarodějové, čarodějnice a mágové stejně jako vyznavači světových náboženství a velká většina lidstva, v existenci neviditelných duchů, kteří mají kontakt s hmotným světem, v němž žijeme. Duchové jsou netělesné podstaty, kteří existují na viditelných úrovních. I když nemají viditelnou podobu, mnoho z nich se může za jistých okolností zviditelnit. Někdy to dělají , aby nám dali o své přítomnosti vědět. Většina duchů existuje mimo časoprostor a jsou v lidském pojetí nesmrtelní.


Andělé

Podle semitské a védské tradice byli andělé prvními stvořenými bytostmi. Jejich úkolem duchů světla je odrážet slávu Stvořitele a udržovat všechno stvořené. Představují ideály a inteligence ve všech formách.


Démoni

V semitské tradici jsou démoni padlí andělé, kteří odmítli vzdát se svobodné vůle a vzbouřili se proti Stvořiteli, za což byli potrestáni odnětím velké části svého světla a vyloučeni z účasti na procesech stvořením.


Duchové II.

Jsou to duše mrtvých, které existuje na astrální úrovni v neviditelné čtvrté dimenzi naší hmotné úrovně. Žijí v předpeklí (limbu) a musí ještě podstoupit na další úroveň cyklu života, smrti a znovuzrození. Nejběžnější příčinou, proč setrvávají duchové v předpeklí je ten, že se ještě nevyrovnali se svou smrtí.


Živelní duchové

Duchové živlů jsou duchy čtyř filozofických prvků - Země, Vzduchu, Vody, Ohně. Jsou složeni z podstaty živlu, kterému slouží. Ohniví duchové se nazývají Salamandři, vzdušní duchové jsou Sylfové, vodní jsou Undiny nebo Nymfy a zemští duchové se nazývají Gnómové.


Poltregeisti

Překlad je označuje jako "lomozivý duchové", co přesně vystihuje to, co dělají - lomozí věcmi. Můžou způsobit velké škody v domě tím, že háží věcmi a mlátí jimi, lidi vážně zraní pouze málokdy. Jejich skutečná povaha zůstává tajemstvím, někdo je považuje za duchy a někdo za zlé lomozivé skřítky.


Dévové

Jsou vládnoucími duchy přírody, andělskými bytostmi, které řídí přírodní jevy, především zvířecí a rostlinné říši.


Duchové přírody

Nižším přírodním duchům vládnou Dévové. tíhnou k individuálním životním formám. mezi nejznámějšími patří Dryády - duchové stromů a Květinové Víly.


Pohádkové bytosti

Postavičky z lidové slovesnosti - škřítkové, šotci, trpaslíci, elfové. Řadí se mezi nižší andělské polodémonické bytosti, nebo mezi Přírodní Duchy. Obývají astrální úroveň, která leží těsně za hranicemi našeho smyslového vnímání.


Pentagram


Původ: Využíval se při okultních rituálech pro ovládnutí temných sil a energií. Často je spojován se satanismem, zvláště když se umístí do centra pentagramu symbol kozla. Pět rohů nebo někdy pět čar znázorňuje 5 živlů: vodu, zemi, oheň, vzduch a ducha nebo myšlenku.

Význam: Symbol probouzí v nositeli možnost ovládnout druhé a získat nové utajené síly

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář